Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ taekwondo ελλαδοσ
α.ο.τ.ε.
  
πολιτικη προστασιασ προσωπικων δεδομενων 
 
φεβρουαριοσ 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προοίμιο.............................................................................................................. σελ. 1
Ορισμοί…………………………………………………………………………………. σελ. 4
Ειδικότερες Επισημάνσεις………………………………………………………….. σελ. 6
 

 
 
Προοίμιο.
1. Η Αθλητική Ομοσπονδία Ταεκβοντό (Taekwon-Do) Ελλάδος Α.Ο.Τ.Ε εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ΠΕΑΚ Νεάπολης, οδός Στρατηγού Στρεμπενιώτη, ΤΚ 5670, και συστάθηκε νόμιμα με την υπ’ αριθ. 4053/89 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΑΜ 8803 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ΑΜ 496 του Πρωτοδικείου Αθηνών). Η Α.Ο.Τ.Ε. αναγνωρίστηκε ως επίσημη ομοσπονδία Taekwon-Do Ελλάδος με την υπ’ αριθ. 3716/1999 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και έλαβε ειδική αθλητική αναγνώριση με την υπ’ αριθ. 8608/2013 απόφαση της ΓΓΑ.
 
2. Η Α.Ο.Τ.Ε. συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Για τη σύνταξη δε της παρούσας πολιτικής προστασίας (privacy policy), η Α.Ο.Τ.Ε. έχει λάβει επίσης υπόψη της τις Κατευθυντήριες Γραμμές (Guidelines) και τις Γνώμες (Opinions) για τα ειδικότερα θέματα του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 από την Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 (Article 29 Data Protection Working Party).
 
3. Η Α.Ο.Τ.Ε. σέβεται απόλυτα το θεμελιώδες δικαίωμα των προσώπων στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης), στο άρθρο 16 παρ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο άρθρο 9Α Σ. Επίσης, η Α.Ο.Τ.Ε. αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία αξίζει ιδιαίτερης προστασίας και προσοχής μιας και αφορά ή ενδέχεται να αφορά σε ανήλικους και σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού. Για το λόγο αυτό και με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων και την τήρηση της αθλητικής νομοθεσίας προβαίνει στην χάραξη της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 
4. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η Πολιτική») είναι να παρέχει πληροφορίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ΑΟΤΕ και τα Σωματεία μέλη της επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια των καταστατικών τους σκοπών και της αθλητικής νομοθεσίας. Ειδικότερα στοχεύει στην κατανόηση από όλους, ιδίως τους αθλητές, τους Προπονητές, τους Διαιτητές και τους απασχολούμενους στην Α.Ο.Τ.Ε. και στα Σωματεία (ανεξάρτητα από τη θέση και το καθεστώς απασχόλησης) των βασικών εννοιών και του πλαισίου προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), τις πράξεις της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η ΑΠΔΠΧ»).
 
5. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αφορά στο σύνολο των Δεδομένων που επεξεργάζεται η Α.Ο.Τ.Ε. και τα Σωματεία - Μέλη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του «ΓΚΠΔ», εγκρίθηκε από τη Διοίκηση της Α.Ο.Τ.Ε. και έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους απασχολούμενους και εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης, η Α.Ο.Τ.Ε. έθεσε προς έγκριση την πολιτική προστασία στα Σωματεία - Μέλη της τα οποία, δεσμεύονται εντός ενός μήνα από την κοινοποίησή της να αποστείλουν τη σχετική απόφαση της Διοίκησής τους για την πλήρη αποδοχή των όρων και προβλέψεών της στην Α.Ο.Τ.Ε..
 
6. Η Πολιτική Προστασίας έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τη Διοίκηση, τους απασχολούμενους, συνεργαζόμενους της Α.Ο.Τ.Ε. καθώς και για τα Σωματεία - Μέλη της. Αντίστοιχα, τα Σωματεία οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους της, διότι τα ίδια βαρύνονται με τη πρωτόλεια συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αθλητών που είναι εγγραμμένοι σ’ αυτά.
 
 
Ορισμοί.
 
7. Για τους όρους της ορθής εφαρμογής και της πλήρους κατανόησης, η Α.Ο.Τ.Ε. ενημερώνει τους υπόχρεους και τα υποκείμενα των δεδομένων για τους ορισμούς των εννοιών, σύμφωνα με την ισχύουσα, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας πολιτικής προστασίας, νομοθεσίας:
 
«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 
«Υποκείμενο των Δεδομένων» είναι το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ταυτοποιήσιμο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 
«Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» κάθε πληροφορία που αφορά στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν στην υγεία ή δεδομένων που αφορούν στη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή στον γενετήσιο προσανατολισμό.
 
«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 
«Αρχείο δεδομένων» κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο, είτε αποκεντρωμένο, είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.
 
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα που το αφορούν.
 
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνο του ή από κοινού με άλλα καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
 
8.  Κάθε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που γίνεται από την Α.Ο.Τ.Ε. ή το Σωματείο -Μέλος της:
·         Τελείται σύννομα, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια,
·         Περιορίζεται στο αναγκαίο και συναφές για τους σκοπούς που επιδιώκει μέτρο,
·         Είναι ακριβής και όταν κρίνεται αναγκαίο, τα δεδομένα επικαιροποιούνται,
·         Τελείται για ορισμένο κάθε φορά χρόνο, μετά την πάροδο του οποίου αν είναι αναγκαίο τα δεδομένα αποθηκεύονται ψευδωνυμοποιημένα ή ανωνυμοποιημένα,
·         Τέλος, γίνεται πάντοτε με ακεραιότητα σύμφωνα με τις κατάλληλες και διαθέσιμες τεχνικές ασφάλειας.
 
9. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Α.Ο.Τ.Ε. και τα Σωματεία - Μέλη της, εδράζεται:
·         Είτε στη συγκατάθεση του υποκειμένου για έναν ή περισσότερους, εκ των προτέρων γνωστούς σκοπούς,
·         Είτε στη συμμόρφωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με έννομες υποχρεώσεις, κυρίως της αθλητικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να εδράζεται στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή τελείται για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος.
 
 
Ειδικότερες Επισημάνσεις.
 
10. Στη συγκεκριμένη επεξεργασία, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ορίζονται από κοινού:
α) Το εκάστοτε αθλητικό σωματείο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και είναι μέλος της Αθλητικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό (Taekwon-do) Ελλάδος (Α.Ο.Τ.Ε.).
β) Η Α.Ο.Τ.Ε. Αθλητική Ομοσπονδία Ταεκβοντό (Taekwon-Do) Ελλάδος που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ΠΕΑΚ Νεάπολης, οδός Στρατηγού Στρεμπενιώτη, ΤΚ 56701 και συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 4053/89 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδικό βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με ΑΜ 8803 και του Πρωτοδικείου Αθηνών με ΑΜ 496). Η Α.Ο.Τ.Ε. αναγνωρίστηκε ως επίσημη ομοσπονδία Taekwon-Do Ελλάδος με την υπ’ αριθ. 3716/1999 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και έλαβε ειδική αθλητική αναγνώριση με την υπ’ αριθ. 8608/2013 απόφαση της ΓΓΑ.
Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας τους, διέπονται δε από ειδικούς κανόνες στη μεταξύ τους συνεργασία ώστε να είναι σαφή τα όρια της ευθύνης εκάστου εξ αυτών. 
 
11. Η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά στους αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στο εκάστοτε Σωματείο και στην Α.Ο.Τ.Ε., είτε εν ενεργεία είτε έχουν αποσυρθεί και εφόσον τα δεδομένα τους (συνεχίζουν να) είναι καταχωρισμένα στα αρχεία των Υπευθύνων Επεξεργασίας. Επίσης, αφορά στους Προπονητές, Διαιτητές κ.α. για τους οποίους διατηρούνται τα αρχεία που αναφέρονται ειδικά κατωτέρω. Οι παραπάνω αποτελούν τα Υποκείμενα των Δεδομένων, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
 
12. Η Α.Ο.Τ.Ε. αποτελεί την ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα TAEKWON-DO (I.T.F.) και έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξή του σε όλη την χώρα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού διοργανώνει Πανελλήνια πρωταθλήματα, αγώνες Κυπέλλου, Περιφερειακά, Τοπικά, διασυλλογικά κάθε αναγνωρισμένης διεθνώς ηλικίας και κατηγορίας για τα σωματεία-μέλη της και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι γενικές και ειδικές προκηρύξεις που εκδίδει το Διοικητικό της Συμβούλιο και τα εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα και σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας I.T.F. (International Taekwon-Do Federation I.T.F.). Επιπλέον, συγκροτεί τις εθνικές ομάδες όλων των διεθνών αναγνωρισμένων κατηγοριών και ηλικιών με τα αρμόδια όργανά της και με κριτήρια που προβλέπουν οι κανονισμού της για τη συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα και φροντίζει για την εξασφάλιση της προπονητικής στέγης για τις εθνικές ομάδες και τα κλιμάκια των επίλεκτων αθλητών. Απώτερος σκοπός είναι να πετύχει η χώρα μας το άριστο αποτέλεσμα στα διεθνή πρωταθλήματα Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά, Βαλκανικά ή άλλως στα πλαίσια των προγραμμάτων που εκδίδουν η Διεθνής ή Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (International Taekwon-Do Federation I.T.F. και Europe I.T.F. Taekwon-do Federation αντίστοιχα). Παράλληλα, εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα ανάπτυξης και διάδοσης του Taekwon-Do, διοργανώνοντας σχολικά και πανεπιστημιακά πρωταθλήματα με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και ορίζει βάση της προκήρυξης τον τρόπο συγκρότησης της σχολικής ή και της πανεπιστημιακής εθνικής ομάδας. Στρατιωτικά πρωταθλήματα σε συνεργασία με το ΑΣΕΑΔ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας για τα ενδεχόμενα ανεξάρτητων δικών τους πρωταθλημάτων και ορίζει βάση της αντίστοιχης προκήρυξης τον τρόπο συγκρότησης της Εθνικής ομάδας. Στα πλαίσια της Α.Ο.Τ.Ε. λειτουργεί επίσης Σχολή Προπονητών Α, Β και Γ κατηγορίας, ενώ συνεργάζεται με διαιτητές Taekwon-Do. Αυτός είναι ο Σκοπός της Συλλογής και της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
 
13. Η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από το εκάστοτε Σωματείο, που είναι νόμιμα μέλος της Α.Ο.Τ.Ε. και την Α.Ο.Τ.Ε. βασίζεται:
·         Στη συμμόρφωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με τις απαιτήσεις της αθλητικής νομοθεσίας, ως προς την επεξεργασία που αφορά στην προετοιμασία, συμμετοχή και διεξαγωγή αθλητικών αγώνων,
·         Στη συμμόρφωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις φορολογικές και οικονομικές υποχρεώσεις τους καθώς και
·         Στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση που παρέχει εγγράφως το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων ατομικά ή μέσω του ασκούντος την γονική μέριμνα, εάν πρόκειται για ανήλικο αθλητή και η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή χωρίς χρονικό περιορισμό.
Επίσης, ενδέχεται να βασίζεται στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή τελείται για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος.
 
Οι παραπάνω προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας είναι αυτοτελείς, διότι αφορούν σε διαφορετικά κάθε φορά δεδομένα και δεν επικαλύπτονται.
 
14. Ο τρόπος Συλλογής των προσωπικών πληροφοριών στα οποία αφορά η παρούσα πολιτική προστασίας είναι ο εξής: 
Για την εγγραφή ενός αθλητή στο εκάστοτε Σωματείο, ο ίδιος συμπληρώνει αυτοπροσώπως το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Α.Ο.Τ.Ε., το οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Α.Ο.Τ.Ε. ώστε να λάβει αριθμό δελτίου και να καταχωρηθεί στα αρχεία της. Επίσης Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται, είτε από τα Σωματεία – Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. είτε από την ίδια την Ομοσπονδία, κατά την προπόνηση των αθλητών, κατά τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής τους σε αγώνες και Πανελλήνια πρωταθλήματα ή κατά την προγύμνασή τους ως μέλη της εθνικής ομάδας και τη συμμετοχή τους σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα, καθώς και κατά το χρόνο της διεξαγωγής των εκάστοτε αγώνων ή πρωταθλημάτων. Η Α.Ο.Τ.Ε. συλλέγει επιπλέον Προσωπικά Δεδομένα που παρέχουν οι ίδιοι οι αθλητές κατά τη διαβίβαση αιτήσεών τους προς την Παγκόσμιας Ομοσπονδίας I.T.F. (International Taekwon-Do Federation I.T.F.), καθώς αυτή αποτελεί το μοναδικό σύνδεσμο μεταξύ των αθλητών και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ενώ παράλληλα συλλέγονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και από τα απαντητικά έγγραφα και πιστοποιητικά που αποστέλλει η τελευταία προς την Α.Ο.Τ.Ε. για την κοινοποίησή τους στους αιτούντες ή/και στα σωματεία που ανήκουν.
Επίσης, καταχωρεί στο τηρούμενο μητρώο Διαιτητών τις εξής πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και η επωνυμία του Σωματείου στο οποίο ανήκουν. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνει είτε από τα Σωματεία είτε από τους ίδιους τους διαιτητές αυτοπροσώπως. Επίσης, καταχωρεί στο Μητρώο Εξεταστών, τις εξής πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, το δίπλωμα εξεταστού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνει είτε από τα Σωματεία είτε από τους ίδιους τους εξεταστές αυτοπροσώπως. Τέλος, καταχωρεί τα εξής στοιχεία Προπονητών: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η επωνυμία του σωματείου στο οποίο ανήκουν, και οι κοινοποιούμενες από την ΓΓΑ άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος. Επίσης, τα στοιχεία αυτά λαμβάνει είτε από τα Σωματεία είτε από τους ίδιους τους Προπονητές αυτοπροσώπως.
 
15. Τα Προσωπικά Δεδομένα που Επεξεργάζονται οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι τα εξής:
 
1. Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Α.Ο.Τ.Ε.: ημερομηνία, επωνυμία σωματείου που ανήκει ο εκάστοτε αθλητής, φωτογραφία αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, ημερομηνία εγγραφής στο σωματείο, αριθμός μητρώου Α.Ο.Τ.Ε.. Σε περίπτωση μεταγραφής του, επωνυμία και διεύθυνση αρχικού σωματείου εγγραφής, επωνυμία σωματείου στο οποίο μετεγγράφη. Επιπλέον, καταγράφονται η ημερομηνία αθλητικής ιατρικής εξέτασης και η διάγνωση, ο βαθμός Taekwon-Do ΚΟΥΠ (Gup) (λευκή κίτρινη, κίτρινη, κίτρινη πράσινη, πράσινη, πράσινη μπλε, μπλε, μπλε κόκκινη, κόκκινη, κόκκινη μαύρη ζώνη), η ημερομηνία των εξετάσεων, βαθμός Taekwon-Do Dan (1-8), ημερομηνία εξετάσεων, αριθμός μητρώου Dan καθώς επίσης υπάρχει και δυνατότητα καταγραφής παρατηρήσεων αναφορικά με τον εκάστοτε αθλητή.
 
2. Αίτηση εγγραφής Αθλητή/τριας Φιλάθλου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας και συγκεκριμένα πόλη, περιοχή, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας (οικίας ή κινητό), ημερομηνία εγγραφής στην Α.Ο.Τ.Ε., αριθμό μητρώου Α.Ο.Τ.Ε., επωνυμία σωματείου, φωτογραφία του αθλητή, μεταβολές ή ποινές, ονοματεπώνυμο και βεβαίωση ιατρού.
 
3. Αίτηση Μεταγραφής Ενήλικου Αθλητή: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αριθμός αθλητικού δελτίου, επωνυμία σωματείου από το οποίο θέλει να διαγραφεί και του σωματείου που πρόκειται να εγγραφεί. Επισυνάπτονται απόσπασμα από το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου παραχώρησης για το σωματείο που αυτός θα εγγραφεί στη συνέχεια και σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμό του και υπογράφεται δήλωση μη συμμετοχής του αθλητή σε επίσημη διοργάνωση της Α.Ο.Τ.Ε. τα τελευταία δύο χρόνια, απόσπασμα από το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του εν λόγω αθλητή, το δελτίο αθλητή ή σε περίπτωση απώλειας, το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης του παραβόλου επανέκδοσης, φωτογραφία του αθλητή και αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης παραβόλου μεταγραφής.
 
4. Αίτηση Μεταγραφής Ανήλικου Αθλητή: ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου ταυτότητας κηδεμόνα αθλητή, ονοματεπώνυμο ανήλικου αθλητή, αριθμός αθλητικού δελτίου, επωνυμία σωματείου από το οποίο θέλει να διαγραφεί και του σωματείου που πρόκειται να εγγραφεί. Επισυνάπτονται απόσπασμα από το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου παραχώρησης για το σωματείο που αυτός θα εγγραφεί στη συνέχεια και σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει συμπληρώνεται ονοματεπώνυμό και υπογράφεται δήλωση μη συμμετοχής του ανήλικου αθλητή (σημειώνεται και το φύλου του ανηλίκου) σε επίσημη διοργάνωση της Α.Ο.Τ.Ε. τα τελευταία δύο χρόνια, απόσπασμα από το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του εν λόγω αθλητή, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση συμπλήρωσης της αίτησης από την μητέρα του ανήλικου αθλητή, το δελτίο αθλητή ή σε περίπτωση απώλειας, το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης του παραβόλου επανέκδοσης, φωτογραφία του αθλητή και αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης παραβόλου μεταγραφής.
 
5. Αίτηση έκδοσης Booklet I.T.F.: όνομα σωματείου, ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, φύλο, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης τελευταίου Dan I.T.F., αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφία του αθλητή, ημερομηνία, επισυναπτόμενη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ενώ επιπλέον σημειώνεται αν πρόκειται για αίτηση έκδοσης ή επανέκδοσης booklet. Η έκδοση του θεωρείται προϋπόθεση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Internationa lTaekwon-Do Federation I.T.F. για την έκδοση Dan I.T.F βαθμού 2 και άνω.
 
6. Βάση Δεδομένων: το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο εκάστοτε αθλητής, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αθλητικής ιδιότητας, φύλο, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, πατρώνυμο, μητρώνυμο, εθνικότητα, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αθλητικής ιδιότητας, υπηκοότητα, βαθμοί Gup και Dan που έχει, τον αριθμό και την ημερομηνία του πιστοποιητικού των βαθμών Gup και Dan καθώς και τη συμμετοχή του σε σεμινάρια και συγκεκριμένα τον τύπο, την κατηγορία, το όνομα, τον ραβδοκώδικα και την ημερομηνία διεξαγωγής του, καθώς επίσης σε μορφή PDF το booklet, τα διεθνή ή άλλα πιστοποιητικά που έχει λάβει. Υπάρχει υπερσύνδεση με την ιστοσελίδα www.tkd-itf.gr, στην οποία διατηρείται αρχείο με βίντεο στα οποία εμφανίζεται ή άρθρα που αφορούν στο πρόσωπό του ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται στα ελληνικά αλλά και με λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και στοιχεία από τη συμμετοχή του σε διάφορα πρωταθλήματα ή αγώνες, όπως η ημερομηνία διεξαγωγής της μάχης/σκιαμαχίας, το ονοματεπώνυμο του αντιπάλου του σε περίπτωση μάχης, τη χώρα που εκπροσώπησε ή το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκε, τη νίκη ή την ήττα του και το σκορ των γύρων. Επιπλέον, διατηρούνται στοιχεία που αφορούν στους αγώνες και στα πρωταθλήματα που συμμετέχει ο κάθε αθλητής, και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο του, η επωνυμία του σωματείου στο οποίο ανήκει, ο τίτλος και η διοργάνωση του πρωταθλήματος, η κατηγορία, το χρώμα (κόκκινο ή μπλε) και ο αντίπαλος, σε περίπτωση μάχης, έναντι του οποίου αγωνίστηκε, ο κωδικός του κάθε παιχνιδιού, ο βαθμός Gup ή Dan που κατείχε, οι νίκες που σημείωσε σε κάθε γύρο αλλά και συνολικά καθώς και τη συνολική διαμόρφωση των αγώνων που διενεργήθηκαν και την τελική κατάταξη όλων των αθλητών που συμμετείχαν στην κάθε κατηγορία. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να διατηρούνται και με λατινικούς χαρακτήρες. Υπάρχει παράλληλα δυνατότητα υπερσύνδεσης με οπτικοακουστικό υλικό ανηρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.youtube.com.
 
7. Βαθμοί Dan: Επωνυμία σωματείου, αριθμός δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας (οικίας ή κινητό), εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, τίτλοι σπουδών, επάγγελμα, ημέρα έκδοσης τελευταίου βαθμού, τον βαθμό Dan για τον οποίο γίνεται η αίτηση και φωτογραφία του εξεταζόμενου.
 
8. Βεβαίωση διάκρισης αθλητή σε Πρωτάθλημα: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου αθλητή, επωνυμία σωματείου, κωδικός αθλητικής αναγνώρισης, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας οικίας και κινητό, εθνικότητα, όνομα πρωταθλήματος, την κατηγορία στην οποία αγωνίστηκε ο αθλητής, τη διάκριση που έλαβε, την ημερομηνία των αγώνων, την πόλη και τη χώρα διεξαγωγής των αγώνων καθώς και την επικείμενη χρήση της εν λόγω χορηγηθείσας βεβαίωσης (εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της ΓΓΑ ή άλλην χρήση).
 
9. Βεβαίωση ενεργής αθλητικής ιδιότητας – εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία σωματείου, τηλέφωνο επικοινωνίας (οικίας ή σταθερό), η ημερομηνία διάκρισης που ενδιαφέρει τον εκάστοτε αθλητή και ονόματα των πρωταθλημάτων της Α.Ο.Τ.Ε. και τις κατηγορίες στις οποίες αγωνίστηκε μετά από το έτος της διάκρισης που ενδιαφέρει (ένα πρωτάθλημα ανά έτος). Η αίτηση βεβαίωσης διαβιβάζεται στην ΓΓΑ.
 
10.Συμμετοχές αθλητών σε εξετάσεις ζωνών: επωνυμία του σωματείου, ημερομηνία εξετάσεων, ονοματεπώνυμο εξεταστή, αριθμός δελτίου αθλητή, επίθετο, όνομα, βαθμός προαγωγής, αριθμός Gup, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, όνομα πατρός και όνομα μητρός.
 
11. Δηλώσεις συμμετοχής σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα: επωνυμία και τηλέφωνο επικοινωνίας σωματείου, κωδικός αναγνώρισης σωματείου, όνομα προπονητή, κωδικός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Taekwon-Do I.T.F. από την ΓΓΑ, ονοματεπώνυμο αρχηγού ομάδας, ονοματεπώνυμα των αθλητών που πρόκειται να λάβουν μέρος, τον βαθμό Gup/Dan που κατέχουν, τον αριθμό και την ημερομηνία των διπλωμάτων Gup, την ημερομηνία γέννησης, σε περίπτωση σκιαμαχίας την κατηγορία Gup/Dan που θα εξεταστεί και στην περίπτωση μάχης την κατηγορία βάρους στην οποία ανήκει. Καθώς τα πανελλήνια πρωταθλήματα διακρίνονται σε ανδρών – γυναικών, εφήβων – νεανίδων και παμπαίδων – παγκορασίδων, παίδων – κορασίδων, τα σωματεία συμπληρώνουν διαφορετικές δηλώσεις για τους άνδρες, τις γυναίκες, τους έφηβους και τις νεανίδες ηλικίας 16-17 ετών και 14-15 ετών, τις κορασίδες και παίδες ηλικίας 11-12 ετών και 13-14 ετών.
 
12. Δηλώσεις συμμετοχής σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα: Φωτογραφία αθλητή, ονοματεπώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, φύλο, ημερομηνία γέννησης και ηλικία, αριθμός πιστοποιητικού, βαθμός Dan, αν στην εξέταση θα ακολουθηθεί συγκεκριμένη ρουτίνα/πρόγραμμα, εάν θα εξεταστούν σε μάχη, την κατηγορία κιλών στην οποία ανήκει, εάν θα εξεταστεί κάποια ειδική τεχνική, εάν θα υποβληθεί σε δοκιμές δύναμης, την ιδιότητα με την οποία συμμετέχει και συγκεκριμένα εάν είναι αθλητής, προπονητής, διαιτητής, πολύ σημαντικό πρόσωπο (VIP) ή αν αποτελεί μέλος της γραμματειακής υποστήριξης, διαμονή (μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο και το ονοματεπώνυμο του αθλητή με το οποίο το μοιράζεται), τρόπος μεταφοράς, ημερομηνία και ώρα άφιξης και αναχώρησης. Αναφορικά με το ομαδικά αγωνίσματα, σημειώνονται η χώρα που εκπροσωπεί η ομάδα, το φύλο των αθλητών, η κατηγορία ηλικίας (π.χ. ενήλικες, βετεράνοι, ανήλικοι (16-17) …), εάν θα ακολουθηθεί συγκεκριμένη ρουτίνα, αν θα εξεταστούν σε μάχη, εάν θα εξεταστεί κάποια ειδική τεχνική, εάν θα υποβληθούν σε δοκιμές δύναμης και τα ονοματεπώνυμα των αθλητών που συγκροτούν την κάθε ομάδα.
 
13. Αίτηση για έκδοση Dan της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, οδός, πόλη, χώρα και ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, εθνικότητα, τόπος γέννησης, εκπαίδευση, επάγγελμα, φωτογραφία του αιτούντος, αριθμός παρόντος πιστοποιητικού Dan I.T.F., αριθμός πλακέτας του σωματείου, ημερομηνία αίτησης για Dan, ημερομηνία έκδοσης τελευταίου Dan, τίτλος διατριβής (είναι απαιτητός στην περίπτωση προαγωγής στο βαθμό Dan 4), αριθμός πιστοποιητικού συμμετοχής σε μαθήματα, η ημερομηνία και ο τόπος (πόλη, χώρα) βαθμολόγησης, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός πιστοποιητικού, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός πλακέτας, και η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης της πλακέτας του εκπαιδευτή και του εξεταστή και τέλος, το ονοματεπώνυμο/επωνυμία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου ή της Εξουσιοδοτούμενης Αρχής καθώς και η ημερομηνία. Η πρωτότυπη αίτηση σαρώνεται και αποστέλλεται σε μορφή pdf, διατηρούνται με τη μορφή αυτή από την Α.Ο.Τ.Ε.
 
14. Αίτηση για την άδεια λήψης 4ου, 5ου και 6ου Dan της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F.: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) ονοματεπώνυμο, φύλο, εθνικότητα, τόπος και ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, προσόντα, εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ), φωτογραφία του αιτούντος, αριθμός πιστοποιητικού Dan I.T.F., ημερομηνία αίτησης για Dan, ημερομηνία έκδοσης τελευταίου Dan, αριθμός Booklet, τίτλος διατριβής, συμμετοχή σε διεθνή τεχνικά σεμινάρια I.T.F. και συγκεκριμένα αριθμό, ημερομηνία και τόπο (πόλη και χώρα) διεξαγωγής και η επωνυμία του διοργανωτή. Επίσης σημειώνονται το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή και ο αριθμός πιστοποιητικού εκπαιδευτικής ιδιότητας, το όνομα του προτεινόμενου εξεταστή, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), η επωνυμία αυτού, η έδρα του (πόλη και χώρα) και η ημερομηνία. Η πρωτότυπη αίτηση σαρώνεται και αποστέλλεται σε μορφή pdf, διατηρούνται με τη μορφή αυτή από την Α.Ο.Τ.Ε.
 
15. Αίτηση για έκδοση 4ου, 5ου και 6ου Dan της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) ονοματεπώνυμο, φύλο, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, προσόντα, εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ), φωτογραφία του αιτούντος, αριθμός παρόντος πιστοποιητικού Dan I.T.F., ημερομηνία αίτησης για Dan, ημερομηνία έκδοσης τελευταίου Dan, τίτλος διατριβής, αριθμός Booklet, συμμετοχή σε διεθνή τεχνικά σεμινάρια I.T.F. και συγκεκριμένα αριθμό, ημερομηνία και τόπο (πόλη και χώρα) διεξαγωγής και η επωνυμία του διοργανωτή. Επίσης σημειώνονται το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή, ο αριθμός πιστοποιητικού εκπαιδευτή, το όνομα του προτεινόμενου εξεταστή, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), η επωνυμία αυτού, η έδρα του (πόλη και χώρα) και η ημερομηνία. Η πρωτότυπη αίτηση σαρώνεται και αποστέλλεται σε μορφή pdf, διατηρούνται με τη μορφή αυτή από την Α.Ο.Τ.Ε.
 
16. Αίτηση για έκδοση 7ου Dan της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F.: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) ονοματεπώνυμο, φύλο, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, προσόντα, εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ), φωτογραφία του αιτούντος, αριθμός παρόντος πιστοποιητικού 6ου Dan I.T.F., ημερομηνία αίτησης για το 6ο Dan, ημερομηνία έκδοσης τελευταίου Dan, αριθμός Booklet, τίτλος διατριβής, συμμετοχή σε διεθνή τεχνικά σεμινάρια I.T.F. και συγκεκριμένα αριθμό, ημερομηνία και τόπο (πόλη και χώρα) διεξαγωγής και η επωνυμία του διοργανωτή. Επίσης σημειώνονται το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή, ο αριθμός πιστοποιητικού εκπαιδευτή, ο αριθμός πλακέτας, τα ονόματα του εξεταστών και οι παρατηρήσεις τους, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), η επωνυμία αυτού, η έδρα του (πόλη και χώρα) και η ημερομηνία. Η πρωτότυπη αίτηση σαρώνεται και αποστέλλεται σε μορφή pdf, διατηρούνται με τη μορφή αυτή από την Α.Ο.Τ.Ε.
 
17. Αίτηση για την έκδοση Τιμητικού Πιστοποιητικού Dan της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F.: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) ονοματεπώνυμο, φύλο, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, προσόντα, εκπαίδευση, σύντομη προσωπική ιστορία, τον βαθμό για τον οποίο αιτείται, φωτογραφία του αιτούντος, την συμβολή του στην ανάπτυξη του I.T.F., το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), η επωνυμία αυτού, η έδρα του (πόλη και χώρα) και η ημερομηνία.
 
18. Πειθαρχικά Παραπτώματα: αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του εκάστοτε σωματείου με τις οποίες αποφασίζεται η επιβολή τιμωρίας σε αθλητές τους σύμφωνα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ο.Τ.Ε.. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί τον πειθαρχικό φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης και διαβιβάζει το φάκελο στη Δικαστική Επιτροπή, οποία κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας λαμβάνει την απόφασή του και την υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ο.Τ.Ε. για έγκριση. Μετά την έγκριση, η απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου και της Δικαστικής Επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποστολή με τηλεομοιότυπο ή/και συστημένη επιστολή. Στον πειθαρχικό φάκελο συμπεριλαμβάνονται, εάν υπάρχουν εκθέσεις Αλυταρχών, Παρατηρητών, Διαιτητών κ.λ.π. ως και φύλλα αγώνα που αφορούν στο εκάστοτε εξεταζόμενο παράπτωμα.
 
19. Ιατρικά και Βιομετρικά Προσωπικά Δεδομένα και Διατροφή: το βάρος των αθλητών σε κιλά, πλήρης ατομικός ιατρικός φακέλου και στοιχεία επικοινωνίας θεραπευόντων ιατρών σε περίπτωση τραυματισμού ή προβλήματος υγείας (διάγνωση, χορήγηση φαρμάκων, συνταγολόγιο, εξετάσεις, φυσικοθεραπείες) και συμμετοχής στην εθνική ομάδα, αποτελέσματα εξέτασης από ιατρό της Α.Ο.Τ.Ε. ή ιατρικό κέντρο στο οποίο θα αποσταλεί κατόπιν σύστασης από την Α.Ο.Τ.Ε., εκθέσεις που φορούν σε δειγματοληψίες βιολογικού υλικού για χρήση απαγορευμένων ουσιών (Doping Control), διατροφή των αθλητών της εθνικής ομάδας κατά την προετοιμασία, αλλεργίες σε τρόφιμα, ατομική μερίδα φαγητού.
 
20. Αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Εκπαιδευτή Taekwon-Do I.T.F. της Α.Ο.Τ.Ε.: επωνυμία σωματείου, ονοματεπώνυμο αιτούντος, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης τελευταίου Dan από την Α.Ο.Τ.Ε., ημερομηνία και τηλέφωνο επικοινωνίας. Επιπλέον, συμπληρώνονται ο τόπος εξέτασης (πόλη, χώρα), η ημερομηνία της εξέτασης, το ονοματεπώνυμο του εξεταστή, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), η επωνυμία αυτού, η έδρα του (πόλη και χώρα) και η ημερομηνία.
 
21. Αίτηση έκδοσης Διπλώματος Εκπαιδευτή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F.: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός πιστοποιητικού Dan, αριθμός I.T.F. Booklet, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή, αριθμός πλακέτας εκπαιδευτή, εκπαίδευση, επάγγελμα, φωτογραφία του αιτούντος. Επίσης σημειώνεται η συμμετοχή του αιτούντες σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαιδευτών του I.T.F. και ειδικότερα, τον αριθμό τους, την ημερομηνία και τον τόπο (πόλη και χώρα) που έλαβαν χώρα και το όνομα του διοργανωτή. Επιπλέον, συμπληρώνονται ο τόπος εξέτασης (πόλη, χώρα), η ημερομηνία της εξέτασης, το ονοματεπώνυμο του εξεταστή, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), η επωνυμία αυτού, η έδρα του (πόλη και χώρα) και η ημερομηνία.
 
22. Αίτηση Διεθνούς Πιστοποίησης Διαιτητή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F.: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός πιστοποιητικού Dan, αριθμός I.T.F. Booklet, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτή, αριθμός πλακέτας εκπαιδευτή, εκπαίδευση, επάγγελμα, φωτογραφία του αιτούντος. Επίσης σημειώνεται η συμμετοχή του αιτούντες σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα εξεταστών του I.T.F. και ειδικότερα, ο αριθμό τους, η ημερομηνία και ο τόπος (πόλη και χώρα) που έλαβαν χώρα και το όνομα του διοργανωτή. Επιπλέον, συμπληρώνονται ο τόπος εξέτασης (πόλη, χώρα), η ημερομηνία της εξέτασης, το ονοματεπώνυμο του εξεταστή, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), η επωνυμία αυτού, η έδρα του (πόλη και χώρα) και η ημερομηνία. Η πρωτότυπη αίτηση σαρώνεται και αποστέλλεται σε μορφή pdf, διατηρούνται με τη μορφή αυτή από την Α.Ο.Τ.Ε.
 
23. Αίτηση Επαίνου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F.: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) ονοματεπώνυμο, φύλο, εθνικότητα, τόπος και ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, προσόντα, εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ), αριθμός πιστοποιητικού Dan, αριθμός πλακέτας, το ονοματεπώνυμο του προσώπου για στο οποίο πρόκειται να απονεμηθεί ο έπαινος, λόγοι για απονομή επαίνου, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), η επωνυμία αυτού, η έδρα του (πόλη και χώρα) και η ημερομηνία.
 
24.Αίτηση για την προαγωγή σε Μεγάλο Δάσκαλο (Master) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F.: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) ονοματεπώνυμο, φύλο, τόπος (πόλη και χώρα) και ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, φωτογραφία του αιτούντος, βαθμός Dan για τον οποίο γίνεται η αίτηση, τρέχων βαθμός Dan, ημερομηνία τελευταίας εξέτασης, αριθμός πλακέτας αιτούντος, ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης πλακέτας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ιστοσελίδας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκπαίδευση (επωνυμία Πρωτοβάθμιου, Δευτεροβάθμιου, Τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος, τόπος και χρονική περίοδος). Σημειώνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα του αιτούντος και συγκεκριμένα η τρέχουσα απασχόλησή του καθώς και οι δύο προηγούμενες θέσεις εργασίας/απασχόληση που είχε, η χώρα και η χρονική περίοδος απασχόλησής του, η τρέχουσα και η τέως θέση του στο Εθνικό Διευθύνον Όργανο (NGB), τα προσόντα του και ειδικότερα αναφορικά με την απασχόλησή του, ο τόπος και ο χρόνος απόκτησής τους καθώς και τα ενδιαφέροντά του. Επιπλέον, καταγράφεται η δραστηριότητά του και ειδικότερα εάν του έχει απονεμηθεί κάποιο βραβείο/δίπλωμα για την κοινωνική του προσφορά, αναγνωρισμένο από επίσημη δημόσια αρχή ή οργανισμό και να αποσταλεί αντίγραφο του, η συμβολή στον I.T.F. (σε διεθνές και ηπειρωτικό επίπεδο) και συγκεκριμένα εάν κατέχει Βραβείο I.T.F. (Μετάλλιο Εξαιρετικού Εκπαιδευτή I.T.F., Τάγμα I.T.F., Επιστολή Επαίνου I.T.F.), το όνομά του, τον τόπο απονομής (πόλη, χώρα) και η ημερομηνία απονομής, καθώς και άλλα βραβεία που τυχόν έχει λάβει, η προπονητική του διαδρομή από την εγγραφή του μέχρι το παρόν και συγκεκριμένα τα ονόματα των εκπαιδευτών του, η επωνυμία του σωματείου, ο αριθμός πλακέτας, η πόλη και η χρονική διάρκεια εκπαίδευσής του. Επιπλέον καταγράφονται λεπτομέρειες προαγωγής Dan I.T.F. και ειδικότερα, ο αριθμός πιστοποιητικού Dan, το έτος, η πόλη, ο εκπαιδευτής και ο εξεταστής για κάθε Dan (1-9), τα προσόντα I.T.F. που διαθέτει, δηλαδή ο αριθμός πιστοποιητικού, το έτος, η πόλη και ο εξεταστής αναφορικά με την ιδιότητα του ως Διαιτητή κατηγορίας Α και Διεθνούς Εκπαιδευτή. Παράλληλα, συμπληρώνονται οι συνδρομές Τιμητικής Πλακέτας και ανανέωσή τους, με την καταγραφή της επωνυμίας του σωματείου, του αριθμού πλακέτας, του έτους της πρώτης συνδρομής, της πόλης και της ημερομηνίας της τελευταίας ανανέωσής της, και οι ετήσιες ανανεώσεις της Τιμητικής Πλακέτας I.T.F. κατά τα τελευταία έξι χρόνια, καταγράφοντας τον αριθμό της πλακέτας και το έτος ανανέωσης. Σημειώνεται η συμμετοχή του σε Διεθνή προπονητικά σεμινάρια, για διαιτητές Διεθνή Τεχνικά σεμινάρια που ενέκρινε ο I.T.F. εντός των τελευταίων έξι ετών, και ειδικότερα, ο αριθμός του σεμιναρίου ή του εκπαιδευτικού προγράμματος, το όνομα του διοργανωτή, ο τόπος (πόλη, χώρα) και η ημερομηνία που έλαβε χώρα, οι θέσεις που κατείχε στην κεντρική, ηπειρωτική και εθνική οργάνωση, το όνομα της οργάνωσης και το χρονικό διάστημα, τα πρωταθλήματα στα οποία συμμετείχε, (παγκόσμιο/ ηπειρωτικό επίπεδο, μεταλλεία και κύπελλα), ο τίτλος του πρωταθλήματος, η ιδιότητα με την οποία συμμετείχε, η χώρα διοργάνωσης, η διάκρισή του και το έτος, καθώς και η συμμετοχή του σε διοργανώσεις του I.T.F. (Συνέδριο I.T.F., Ηπειρωτικό Συνέδριο I.T.F.) κατά τα τελευταία έξι χρόνια αποκλειστικά, και ειδικότερα, ο τίτλος της εκδήλωσης, η ιδιότητα με την οποία συμμετείχε, ο χώρος (πόλη, χώρα), το έτος. Ο αιτών συμπληρώνει πληροφορίες αναφορικά και στους μαθητές του, όπως τα επιτεύγματά τους σε Παγκόσμια ή Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα I.T.F., και ειδικότερα τον τίτλο του πρωταθλήματος, την χώρα διοργάνωσης, το όνομα του μαθητή, την κατηγορία, τον αριθμό κατάταξης και το έτος, τον αριθμό των κατά το χρόνο συμπλήρωσης της αίτησης ενεργών μαθητών του που κατέχουν βαθμούς Gup, 1-3 Dan, 4 Dan, 5 Dan, 6 Dan, Διαιτητές κατηγορίας Α και Β και Εκπαιδευτές, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό πιστοποιητικού Dan των μαθητών με 4-6 Dan, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό πιστοποιητικού των Εκπαιδευτών, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό πιστοποιητικού διαιτησίας των Διαιτητών κατηγορίας Α, τον αριθμό των μαθητών που έχουν αιτηθεί για Dan τα τελευταία έξι χρόνια, ξεχωριστά για 1 Dan, 2 Dan, 3 Dan, 4 Dan, 5 Dan, 6 Dan, 7 Dan, διεθνή διαιτησία, για την ιδιότητα του εκπαιδευτή, ενώ πρέπει να αποσταλούν και τα βεβαιωτικά έγγραφα της λίστας των αιτούντων για Dan με το ονοματεπώνυμο και τους αριθμούς Dan τους.
Αναγράφονται επίσης, συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις σχετικά με το Taekwon-Do και διάφορα άλλα ζητήματα και ειδικά το είδος του πονήματος, ο τίτλος, η σελίδα, το έτος και ο εκδοτικός οίκος, ενώ αποστέλλεται και αντίγραφο των εξωφύλλων τους εάν υπάρχει. Συμπληρώνεται επίσης ο αριθμός των επισκέψεων στον τάφο του Στρατηγού Choi στην Μητέρα – πατρίδα του Taekwon-Do, ο διοργανωτής της επίσκεψης, το είδος του σεμιναρίου, ο τόπος (πόλη, χώρα) και η χρονική διάρκεια, η διδασκαλία ITF Taekwon-Do σε ξένες χώρες και ειδικά το όνομα του Εθνικού Διευθύνοντος Συμβουλίου (NGB), ο τόπος (πόλη, χώρα) και η χρονική διάρκεια καθώς και οποιοδήποτε άλλο προσόν του αιτούντος. Επίσης επισυνάπτεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φωτογραφίες του αιτούντος και συγκεκριμένα, τουλάχιστον δέκα φωτογραφίες που σχετίζονται με την δράση του I.T.F. και τις οποίες ο αιτών θεωρεί μεγάλης αξίας, τουλάχιστον 5 φωτογραφίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του I.T.F. που ο αιτών θεωρεί μεγάλης αξίας, τουλάχιστον 3 φωτογραφίες από Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα Taekwon-Do που έλαβαν χώρα τα τελευταία έξι χρόνια, τουλάχιστον 3 φωτογραφίες από τη συμμετοχή του σε Διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που διοργανώθηκαν τα τελευταία έξι χρόνια, τουλάχιστον μία φωτογραφία από την πλακέτα του σωματείου που ανήκει ο αιτών, τουλάχιστον 3 φωτογραφίες που ο αιτών απεικονίζεται με την στολή του να διδάσκει τους μαθητές I.T.F. στο σωματείο, τουλάχιστον 5 φωτογραφίες από σημαντικές ιστορικές στιγμές που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του I.T.F., φωτογραφίες από την κοινωνική του προσφορά εάν υπάρχουν, και φωτογραφίες από συγγραφικό υλικό ή δημοσιεύσεις αναφορικά με το Taekwon-Do και άλλα θέματα, εάν υπάρχουν, ενώ σε κάθε φωτογραφία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία, ο τόπος και άλλα συμπυκνωμένα δεδομένα. Επιπλέον συμπληρώνεται σύντομο προσωπικό μήνυμα του αιτούντος προς τα μέλη του I.T.F., προσωπικά σχόλια ή γνώμη ως προς τον I.T.F., και την σύσταση του Εθνικού Διευθυντικού Συμβουλίου, δηλαδή της Α.Ο.Τ.Ε., για την προαγωγή του αιτούντος, η ημερομηνία, ο τόπος (πόλη, χώρα) συμπλήρωσης της αίτησης, η επωνυμία του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), το ονοματεπώνυμο του Γενικού Γραμματέα και του εκπροσώπου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), η ημερομηνία και ο τόπος (πόλη και χώρα).
 
25. Προσωπικά Στοιχεία για την προαγωγή σε Μεγάλο Δάσκαλο (Master) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F. από άλλον Οργανισμό: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) ονοματεπώνυμο, φύλο, τόπος (πόλη, χώρα) και ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, φωτογραφία του αιτούντος, βαθμός Dan για τον οποίο γίνεται η αίτηση, ο προηγούμενος βαθμός Dan, και η ημερομηνία τελευταίας απονομής Dan, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση ιστοσελίδας, διεύθυνση κατοικίας, εκπαίδευση (επωνυμία Πρωτοβάθμιου, Δευτεροβάθμιου, Τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος, τόπος και χρονική περίοδος), το επάγγελμα του αιτούντος και συγκεκριμένα η τρέχουσα απασχόλησή του καθώς και η προηγούμενη θέση εργασίας/απασχόληση που είχε, η χώρα και η χρονική περίοδος απασχόλησής του, τα προσόντα του αναφορικά με την απασχόλησή του, ο τόπος και ο χρόνος απόκτησής τους, τα ενδιαφέροντά του, η ημερομηνία και ο τόπος (πόλη). Επιπλέον, καταγράφεται η δραστηριότητά του και ειδικότερα η προπονητική του διαδρομή από την εγγραφή του μέχρι το παρόν και συγκεκριμένα το όνομα του Οργανισμού, η επίσημη ιστοσελίδα, η χώρα και το χρονικό διάστημα προπόνησής του. Επιπλέον καταγράφονται λεπτομέρειες προαγωγής Dan και ειδικότερα, ο αριθμός πιστοποιητικού Dan, το έτος, η πόλη, ο εκπαιδευτής και ο εξεταστής για κάθε Dan (1-8), εάν διαθέτει προσόντα που αφορούν σε άλλες πολεμικές τέχνες και κυρίως το όνομα της πολεμικής τέχνης, η βαθμίδα, το έτος του εγγράφου, η χώρα και ο εξεταστής, καθώς και την θέση/εις που κατείχε σε Οργανισμούς Πολεμικών Τεχνών και σε Εθνικό Διευθυντικό Συμβούλιο, αναφέροντας συγκεκριμένα την θέση που κατείχε, το όνομα του Οργανισμού και τη χρονική περίοδο. Παράλληλα, καταγράφονται τα βραβεία που κατέχει, το όνομά τους, ο Οργανισμός που τα απένειμε, ο τόπος απονομής (χώρα) και το έτος απονομής, τα πρωταθλήματα στα οποία συμμετείχε, (παγκόσμια, ηπειρωτικά, εθνικά, τοπικά, μετάλλια και κύπελλα), το όνομα του πρωταθλήματος, η ιδιότητα με την οποία συμμετείχε, η χώρα διοργάνωσης, η διάκρισή του και το έτος. Ο αιτών συμπληρώνει πληροφορίες αναφορικά και στους μαθητές του, όπως τον αριθμό των κατά το χρόνο συμπλήρωσης της αίτησης ενεργών μαθητών του, και συγκεκριμένα τον αριθμό των μαθητών που κατέχουν Gup, 1-3 Dan, 4 Dan, 5 Dan, 6 Dan, είναι Διαιτητές και Εκπαιδευτές, τα ονοματεπώνυμα και το συνολικό αριθμό των Εκπαιδευτών, τον τρέχοντα αριθμό προπονητικών γυμναστηρίων, τα ονόματα των γυμναστηρίων, η πόλη και η χώρα στην οποία βρίσκονται και τα ονόματα του Εκπαιδευτή του εκάστοτε γυμναστηρίου. Αναγράφονται επίσης, συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις σχετικά με το Taekwon-Do και διάφορα άλλα ζητήματα και ειδικά το είδος του πονήματος, τον τίτλο, την σελίδα, το έτος και τον εκδοτικό οίκο, καθώς και αν ακολουθεί κάποιο εντατικό πρόγραμμα προπόνησης Taekwon-Do I.T.F., το είδος της προπόνησης, η χώρα και το χρονικό διάστημα που το ακολουθεί. Σημειώνονται επίσης η βαθμίδα του Εκπαιδευτή I.T.F., ο αριθμός πλακέτας I.T.F., ο αριθμός του πιστοποιητικού Διεθνούς Εκπαιδευτή, η ημερομηνία και η υπογραφή του Μεγάλου Δασκάλου (Master) I.T.F., ενώ επισυνάπτονται της αίτησης φωτογραφίες και συγκεκριμένα τουλάχιστον 10 ομαδικές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί τα τελευταία 3 χρόνια με τον αιτούντα να αποτυπώνεται φορώντας στολή πολεμικών τεχνών με τους μαθητές του σε Προπονητικό γυμναστήριο, και σε κάθε φωτογραφία πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος και άλλα συμπυκνωμένα δεδομένα, πρωτότυπο αντίγραφο του υψηλότερου πιστοποιητικού Dan που εκδόθηκε από άλλους Οργανισμούς Πολεμικών Τεχνών, Αναφορά παρακολούθησης εντατικού προγράμματος προπόνησης Taekwon-Do I.T.F. από Μεγάλο Δάσκαλο (Master) I.T.F., και επιβεβαιωτική επιστολή εντατικής εκπαίδευσης από κάποιο Εθνικό Διευθυντικό Συμβούλιο (NGB), η ημερομηνία και ο τόπος (πόλη και χώρα) συμπλήρωσης της αίτησης. Επιπλέον καταγράφονται η επωνυμία του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), το ονοματεπώνυμο του Γενικού Γραμματέα και του εκπροσώπου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB), η ημερομηνία και ο τόπος (πόλη και χώρα).
 
26. Αίτηση έκδοσης πλακέτας από την Παγκόσμιας Ομοσπονδίας International Taekwon-Do Federation I.T.F: (τα κατωτέρω προσωπικά στοιχεία παρέχονται με λατινικούς χαρακτήρες) η επωνυμία του σωματείου και η έδρα του, η ημερομηνία σύνταξης, ο τόπος σύνταξης, το φύλο, η εθνικότητα, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός πιστοποιητικού Dan I.T.F., ο αριθμός πιστοποιητικού της ιδιότητάς του ως διεθνή εκπαιδευτή, το επάγγελμά του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και η διεύθυνση κατοικίας του. Επίσης, συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο του Προέδρου του Εθνικού Διευθύνοντος Οργάνου (NGB) και η επωνυμία αυτού.
 
27. Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις -Διπλώματα: διατηρούνται όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδει η Α.Ο.Τ.Ε., καθώς και ο αριθμός των διπλωμάτων και των πιστοποιητικών που εκδίδει η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (International Taekwon-Do Federation I.T.F. και Europe I.T.F. Taekwon-do Federation αντίστοιχα).
 
 
16. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων – Πρόσβαση στα Αρχεία Διατήρησης.
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία διατηρούνται σε φυσικό αρχείο στα γραφεία της έδρας του εκάστοτε σωματείου και της Α.Ο.Τ.Ε.. Παράλληλα, η Α.Ο.Τ.Ε. διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «ATHLETICDB», η οποία είναι διεθνής και ανήκει στην ατομική επιχείρηση υπηρεσιών διαδικτύου του Βασιλειά Χρυσολόγη, που καλύπτεται από τις σύγχρονες τεχνικές ασφαλείας και στην οποία πρόσβαση έχει αποκλειστικά το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της Α.Ο.Τ.Ε., ενώ δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες περιπτώσεις και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της χρήσης κωδικών και συγκεκριμένα με την ταυτοποίηση ορισμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το αντίστοιχο συνθηματικό. Πρόσβαση έχουν και τα Σωματεία – Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. αποκλειστικά και μόνο για τη δήλωση εγγεγραμμένων αθλητών τους σε εθνικά πρωταθλήματα, την οποία αποκτούν εφάπαξ κατόπιν αίτησης που υποβάλλουν στην Α.Ο.Τ.Ε. ορίζοντας τον διαχειριστή τους, δηλαδή το πρόσωπο που θα προβαίνει στην εν λόγω επεξεργασία. Τέλος, πρόσβαση στη βάση δεδομένων έχουν όλες οι καταχωρισμένες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για τον καθένα από αυτούς. Για την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών επιπέδων ασφαλείας στην εν λόγω βάση δεδομένων, ευθύνεται η πάροχος.
 
17. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα που το εκάστοτε Σωματείο και η Α.Ο.Τ.Ε. συλλέγουν και επεξεργάζονται θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων διατηρεί την αθλητική του ιδιότητα και είναι εγγεγραμμένο στο Σωματείο. Εφόσον ο αθλητής αποφασίσει τη μεταγραφή του ή τη διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας εντός του Σωματείου ή της Α.Ο.Τ.Ε., τα Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρούνται στα αρχεία του Σωματείου και της Α.Ο.Τ.Ε. για το χρονικό διάστημα που η αθλητική νομοθεσία κάθε φορά ορίζει.
 
18.Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων εντός της ΕΕ και σε χώρες όπου εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ.
Η Α.Ο.Τ.Ε. είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ταεκβοντο – International Taekwon-Do Federation ITF, με έδρα την Βιέννη, οδός Ντραουγκάσε 3, Αυστρία ΤΚ 1210, τηλέφωνο +4312928467 και Fax +431292846789, την επίσημη ιστοσελίδα τους www.itf-tkd.org, όπου μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτηση. Επίσης, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τάεκβοντό ITF – European ITF Taekwon-do Federation EITF, που εδρεύει στην Αλεξάνδρα Γκέιτ 2, στο Πφόρντ Πένγκαμ του Κάρντιφ της Ουαλίας, Ηνωμένο Βασίλειο του, ΤΚ Cf24 2SA, και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα τους http://www.eitf-taekwondo.org/ μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτηση. Ενδέχεται να διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα αθλητών στις ανωτέρω ομοσπονδίες για την κοινοποίηση ή αποστολή αιτήσεων που αφορούν το Υποκείμενο των δεδομένων κατόπιν αιτήματός του είτε για τη συμμετοχή τους σε Παγκόσμια πρωταθλήματα, σεμινάρια και εκδηλώσεις υπό την αιγίδα τους.
Επιπλέον, η Α.Ο.Τ.Ε. είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την προετοιμασία της εθνικής ομάδας Taekwon-Do για τη συμμετοχή της σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα και αποκλειστικά αρμόδια για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής των αθλητών της εθνικής ομάδας, η οποία γίνεται με την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων στην επίσημη ιστοσελίδα https://tkd.applicationdata.eu/individuals/index.php, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο κατά τον προκαθορισμένο χρόνο υποβολής δηλώσεων σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τόσο για τα ατομικά όσο και τα ομαδικά αθλήματα. Η συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε διάφορα πρωταθλήματα εγκρίνεται κατά την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην οποία και διαβιβάζονται Προσωπικά Δεδομένα των αθλητών.
 
19. Διαβίβαση σε τρίτες χώρες.
Η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., όπου δεν εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ συντελείται αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή των αθλητών της εθνικής ομάδας Taekwon-Do σε Παγκόσμια πρωταθλήματα, άλλως ο αθλητής δεν μπορεί να λάβει μέρος στο εκάστοτε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Η ΓΓΑ έχει προηγουμένως εγκρίνει τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο εκάστοτε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως ορίζεται από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.
 
20. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
Η Α.Ο.Τ.Ε. δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονται, οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 
 
 
21. Αναγνωριστικά Cookies.
Συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα από αναγνωριστικά cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία με δεδομένα που αποθηκεύονται απευθείας στον υπολογιστή ή στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε. Τα αναγνωριστικά cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε δεδομένα, όπως τον τύπο του λογισμικού πλοήγησής σας, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, τις αντίστοιχες διευθύνσεις URL («Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων») και άλλες συγκεντρωτικές κινήσεις δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για λόγους ασφαλείας, για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας, για να παρουσιάζουμε δεδομένα αποτελεσματικότερα, για να συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα και για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Διαδικτυακών Υπηρεσιών για να βελτιώνουμε διαρκώς τη σχεδίαση και την λειτουργικότητα, για να κατανοούμε πώς αυτές χρησιμοποιούνται και να μας βοηθήσετε να επιλύουμε ζητήματα. Επίσης, χρησιμοποιούμε αναγνωριστικά cookies για να ανιχνεύουμε τις αντιδράσεις σας στις διαδικτυακές διαφημίσεις και τα προωθητικά email. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγονται δεδομένα μέσω των αναγνωριστικών cookies, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον έλεγχο των cookies εδώ :https://ec.europa.eu/info/cookies_el, http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL. Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, εμφανίζεται ένα ενημερωτικό παράθυρο που σας πληροφορεί για την χρήση αναγνωριστικών cookies και η δυνατότητα να μας δώσετε την συγκατάθεσή σας στην χρήση τους. Η επιλογή σας αυτή καταγράφεται και απομνημονεύεται από το σύστημα, όμως μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επιλέγοντας «Διαγραφή Cookies», που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Αυτή τη στιγμή, δεν ανταποκρινόμαστε στα σήματα «Μη-Εντοπισμού» των λογισμικών πλοήγησης.
 
22. Μέτρα Ασφαλείας
Για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται από το εκάστοτε Σωματείο και την Α.Ο.Τ.Ε., χρησιμοποιούνται σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τα οποία επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 
23. Αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:
            (α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.
(β) συλλέγονται για τους καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
(γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους ανωτέρω σκοπούς.
(δ) είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται.
(ε) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
24. Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων.
Το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία διατηρεί και μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε τα ακόλουθα δικαιώματα:
·         Μπορεί να ζητήσει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και να ζητήσει αντίγραφο τους (Δικαίωμα Πρόσβασης).
·         Μπορείτε να απαιτήσει τόσο τη διόρθωση ανακριβών Δεδομένων όσο και τη συμπλήρωση ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με γνώμονα πάντα τους σκοπούς της Επεξεργασίας τους (Δικαίωμα Διόρθωσης).
·         Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων του Σωματείου και της Α.Ο.Τ.Ε. για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (Δικαίωμα Διαγραφής).
·         Μπορεί να ζητήσει να περιοριστεί η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είτε εφόσον αμφισβητεί την ακρίβειά τους, είτε όταν η Επεξεργασία είναι παράνομη ή εκλείπει πλέον ο σκοπός της Επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους (Δικαίωμα Περιορισμού) και εκτός αν άλλως ορίζεται στο νόμο.
·         Μπορεί οποτεδήποτε να αντιτάσσεται στην Επεξεργασία των Δεδομένων, στην περίπτωση που τα Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, με την επιφύλαξη ότι ο τελευταίος μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων (Δικαίωμα Εναντίωσης).
·         Μπορεί επίσης να αιτηθεί τα Δεδομένα που το αφορούν και τα οποία τηρούνται με αυτοματοποιημένα μέσα να τα λαμβάνουν ηλεκτρονικά (σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο) ή να τα διαβιβάζουν σε άλλους (Δικαίωμα Φορητότητας).
 
25. Τρόπος Άσκησης των Δικαιωμάτων
Κάθε αίτημα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων πρέπει να απευθύνεται στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας στη συγκεκριμένη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Στο αίτημα πρέπει να καθίσταται σαφές ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα το Υποκείμενο επιθυμεί να αλλάξουν, εάν επιθυμεί να διαγραφούν από τη βάση δεδομένων του Σωματείου ή της Α.Ο.Τ.Ε., ή όποιον άλλο περιορισμό επιθυμεί. Για την προστασία, διεκπεραιώνουμε ή απαντούμε κατάλληλα στα αιτήματα για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σχετίζονται με την συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του αιτήματος, και ενδέχεται να χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας πριν τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας.
Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αρνηθεί ή καθυστερήσει αναιτιολόγητα στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας, όπως αυτά θεμελιώνονται στα δικαιώματά σας, ή αν θεωρείται πως η επεξεργασία των Δεδομένων σας γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, τηλέφωνο 210 6475600 και fax210 6475628, ως την εθνική αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ανωτέρω αρχής www.dpa.gr.
Τέλος, στην ιστοσελίδα της Α.Ο.Τ.Ε. www.aote.gr το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να βρει ειδικές φόρμες – έντυπα άσκησης των δικαιωμάτων.
 
26. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Σε συμμόρφωση προς το άρθρο 37 και 38 του ΓΚΠΔ και με σκοπό τη προστασία σας, η Αθλητική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Ελλάδος έχει διορίσει την Δρ Ν Ευφημία Παπαϊωάννου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310243891, ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας για ζητήματα που αφορούν την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
 
27. Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αναθεωρούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν οι αλλαγές καθίστανται απαραίτητες στα πλαίσια του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η αναθεωρημένη ή τροποποιημένη μορφή της θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Ο.Τ.Ε., θα είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στα γραφεία της, καθώς και στα γραφεία των κατά τόπων σωματείων που είναι μέλη της, με επιμέλειά τους.
 
 
............................................................

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr